Miljö

Öbergs Vent Teknik AB

MILJÖPOLICY

Vi skall fortlöpande kartlägga företagets miljöpåverkan och arbeta. För totalt bästa miljöval såväl kortsiktigt som långsiktigt.

Vi skall som ett minimum följa gällande lagar och bestämmelser.

Vi skall minimera miljöpåverkan vid investeringar och allmänna inköp genom att välja miljövänliga produkter.

Vi skall sträva efter att minimera mängden avfall.

Vi skall planera våra arbeten för att minimera antalet resor med bil.

Vi skall ha ett nära samarbete med såväl kunder som leverantörer i vårt miljöarbete.

Miljöpolicyn skall vara väl känd, förstådd och kommunicerad till alla medarbetare.

Genom att göra rätt från början i alla led så hushållar vi bättre med våra tillgångar och resurser

VD Stefan Latham
2011-06-15

Öbergs Vent Teknik AB
Tel:  036-36 31 07
Email:  info@obergsventteknik.se